דף נופל

רב טוראי
מאיר (מכס) פישר

בן רוזה ובנימין

נפל ביום כ"ט בחשון תשי"ז (03.11.1956)
בן 32 בנופלו

חיל רפואה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page