דף נופל

טוראי
בצלאל (צלקה) שורצטוך

בן שרה ואברהם

נפל ביום כ"ה בכסלו תש"ח (08.12.1947)
בן 38 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין גבתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page