דף נופל

טוראי
פנחס שכטר

בן חנה ואלטר

נפל ביום ט"ו באדר א' תש"ח (25.02.1948)
בן 33 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי עפולהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page