דף נופל

סרן
יצחק לבנה (בלינקו)

בן חיה ושמואל

נפל ביום ב' בסיון תש"ח (09.06.1948)
בן 28 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) כפר יחזקאלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page