דף נופל

סרן
מאיר (מישה) טובינסקי

בן וירה ויעקב

נפל ביום כ"ג בסיון תש"ח (30.06.1948)
בן 44 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page