דף נופל

רב טוראי
אריה לוי

בן שרה ומשה

נפל ביום י"ט בחשון תשט"ז (04.11.1955)
בן 19 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page