דף נופל

רב סרן
משה (מוסה) עפרון בליימן

בן מרים ובנימין

נפל ביום כ"א בתשרי תשי"ז (26.09.1956)
בן 27 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין פתח תקוהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page