דף נופל

רב טוראי
יוסף (יוסי) שוישיה

בן רבקה ומרדכי

נפל ביום י"ב באב תשט"ז (20.07.1956)
בן 20 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page