דף נופל

טוראי
אברהם (אברמל'ה) בלט

בן לאה ואליעזר

נפל ביום ב' באייר תש"ח (11.05.1948)
בן 23 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page