דף נופל

טוראי
שמואל צברי

בן חנה ושלמה

נפל ביום כ"ו בטבת תש"ח (08.01.1948)
בן 22 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page