דף נופל

סרן
רחביה ברמן

בן טובה וצבי

נפל ביום י"ט בניסן תש"ח (28.04.1948)
בן 32 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין סנהדריהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page