דף נופל

טוראי
דוד מייזלר

בן סויבל ואליהו

נפל ביום ב' בסיון תש"ח (09.06.1948)
בן 30 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין מרחביהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page