דף נופל

רב טוראי
אברהם-יוסף זיסרמן

בן נחמה ושלמה

נפל ביום כ"ו בטבת תש"ח (08.01.1948)
בן 27 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הר הזיתיםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page