דף נופל

סגן
מאיר (מאירקה) חפשי

בן אסתר ויוסף

נפל ביום ט' בטבת תשי"א (18.12.1950)
בן 21 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) כפר יהושעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page