דף נופל

סגן
שלמה גורפינקל

בן פאולינה וירמיהו

נפל ביום ד' בתמוז תש"ח (11.07.1948)
בן 34 בנופלו

חיל רפואה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page