דף נופל

סגן
נתן פרלמן

בן אורה ודויד

נפל ביום כ"ג באדר א' תש"ח (04.03.1948)
בן 24 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page