דף נופל

סמל
יעקב אבזץ

בן מלכה ואלטר

נפל ביום ט' בטבת תשי"א (08.12.1950)
בן 21 בנופלו

חטיבת נח"ל
לא נודע מקום קבורתו
אבן לזכר הוצבה
בבית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page