דף נופל

טוראי
עטרה (קריינדיל) אברמסון

בת רבקה ואביגדור

נפלה ביום ד' באייר תש"ח (13.05.1948)
בת 22 בנופלה

חיל רגלים

מקום מנוחתה
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page