דף נופל

רב טוראי
אליהו (בונדי) אהרן

בן רוזה ופרוש

נפל ביום כ"ח בכסלו תש"ט (30.12.1948)
בן ½20 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page