דף נופל

טוראי ראשון
משה אברמוביץ

בן רבקה ודוב

נפל ביום י"ג באדר ב' תש"ח (24.03.1948)
בן 27 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין סנהדריהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page