דף נופל

טוראי
יעקב בוברנפל ביום י"ט בתשרי תש"ט (22.10.1948)מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי ראש פינהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page