דף נופל

טוראי
אברהם אובגוש

בן שרה ושמואל

נפל ביום כ' בכסלו תש"ט (22.12.1948)
בן 20 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page