דף נופל

סמל
שלמה אוירבך

בן בלומה ומנחם

נפל ביום ב' באייר תש"ח (11.05.1948)
בן 26 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי ראשון לציוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page