דף נופל

טוראי
מנחם (מיעטעק) אונגר

בן טובה ואריה-לייב

נפל ביום ט' באייר תש"ח (18.05.1948)
בן 19 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי דגניה אכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page