דף נופל

טוראי
יוסף (פפי) אוסמו

בן מתילדה ויהודה

נפל ביום ב' באדר ב' תש"ח (13.03.1948)
בן 21 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page