דף נופל

טוראי
צבי אופיר

בן ציפה ומשה

נפל ביום ב' בסיון תש"ח (09.06.1948)
בן 25 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין משמר העמקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page