דף נופל

טוראי
יוסף (יוסל) אנגל

בן רחל ויהושע

נפל ביום כ"ד באדר ב' תש"ח (04.04.1948)
בן 30 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין גשרכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page