דף נופל

סגן
יזהר אשל

בן שרה ויעקב

נפל ביום ט"ו באלול תשכ"ז (20.09.1967)
בן 22 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין חצור דרוםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page