דף נופל

טוראי
אברהם (ללוש) אשר

בן בלה-נחה וישעיהו

נפל ביום ט' בשבט תש"ח (20.01.1948)
בן 20 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page