דף נופל

טוראי
שמואל (שמואליק) בוקי

בן רבקה ומשה

נפל ביום כ' בתמוז תש"ח (27.07.1948)
בן 22 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page