דף נופל

טוראי
צילה בז'נט

בת מאירה ויצחק

נפלה ביום ל' בסיון תשכ"ב (01.07.1962)
בת ½19 בנופלה

חיל הנדסה

מקום מנוחתה
בית העלמין הצבאי כפר ורבורגכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page