דף נופל

טוראי
ראובן (רומק) בירנבוים

בן הינדה ומנחם-מנדל

נפל ביום ח' בניסן תש"ח (17.04.1948)
בן 29 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page