דף נופל

טוראי
שלום בן-שמחה (פריידזון)

בן רחל ויצחק

נפל ביום א' בחשון תש"ט (03.11.1948)
בן 28 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page