דף נופל

טוראי
יעקב בראונר

בן שרה ודויד

נפל ביום י"ז באלול תש"ח (21.09.1948)
בן 20 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page