דף נופל

סמל
יצחק-אבינועם (איצי) ברזילי

בן נעמי ושמואל

נפל ביום ד' בתמוז תשכ"ז (12.07.1967)
בן 21 בנופלו

חיל חינוך

מקום מנוחתו
בית העלמין משמרותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page