דף נופל

טוראי
יעקב ברנרנפל ביום ט"ז בניסן תש"ח (25.04.1948)
בן 20 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין באריכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page