דף נופל

טוראי
מנחם גוטרמן

בן שרה ומשה

נפל ביום י"א בתמוז תש"ח (18.07.1948)


חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page