דף נופל

טוראי ראשון
שלמה (אריה) גולד

בן חיה ואברהם

נפל ביום כ"א באלול תש"י (03.09.1950)
בן 24 בנופלו

חיל כללי

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page