דף נופל

רב טוראי
רעיה גולן

בת צפורה ואליעזר

נפלה ביום ט' בשבט תשכ"ד (23.01.1964)
בת 20 בנופלה

חטיבת גולני

מקום מנוחתה
בית העלמין עין המפרץכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page