דף נופל

טוראי
שאול (פלי) גיגר

בן פאולה וקרל

נפל ביום ו' באייר תש"ח (15.05.1948)
בן 25 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין שער הגולן-מסדהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page