דף נופל

סמל
משה (דוד) גלזר

בן רבקה ושמואל

נפל ביום כ"ד באב תשי"א (26.08.1951)
בן 25 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page