דף נופל

רב סמל ראשון
שמואל גלעדי

בן טובה ואריה

נפל ביום י"ד בסיון תשכ"ז (22.06.1967)
בן ½27 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין מרחביהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page