דף נופל

טוראי
שמואל גן

בן סוניה וחיים

נפל ביום ח' באדר א' תש"ח (18.02.1948)
בן 25 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין בלפוריהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page