דף נופל

טוראי
מאיר (וילי,שאול) גרוס

בן אלכסנדר

נפל ביום ג' בתמוז תש"ח (07.10.1948)
בן 23 בנופלו

לח"י

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי ראש פינהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page