דף נופל

טוראי ראשון
שלמה גרנוב

בן רבקה ודוב

נפל ביום כ"ה בכסלו תש"ט (27.12.1948)
בן 22 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין תל עדשיםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page