דף נופל

טוראי
גילה דוידוביץ

בת אסתר ומנדל

נפלה ביום כ"ד באייר תש"ח (02.06.1948)
בת 19 בנופלה

חיל שריון

מקום מנוחתה
בית העלמין הצבאי נגבהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page