דף נופל

רב טוראי
אברהם (ברומצ'י) דויטש

בן יהודית ושרגא

נפל ביום י"ז בניסן תש"ח (26.04.1948)
בן 19 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי פתח תקוהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page