דף נופל

רב טוראי
גיאורג דויטש

בן אלה ולאיוש

נפל ביום ו' בטבת תשי"ב (04.01.1952)
בן 25 בנופלו

חיל מודיעין

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page