דף נופל

סגן
אהוד דולינסקי

בן איטה ויוסף

נפל ביום כ"ד בסיון תשי"ד (24.06.1954)
בן 20 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page