דף נופל

טוראי
שמואל (בונדי) הירש

בן אלדר מרדכי

נפל ביום כ"ג באייר תש"ח (01.06.1948)
בן 19 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page